OPŠTI USLOVI UGOVORA
o pretplatničkom odnosu

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Opštim uslovima Ugovora o pretplatničkom odnosu (u daljem tekstu: Opšti uslovi) na jedinstven način se uređuju uslovi pod kojima Preduzeće TDS Limited d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: TDS) zasniva pretplatničke odnose i pruža usluge u okviru prenosa telekomunikacionog prometa putem VoIP protokola (u daljem tekstu: Usluga) i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza TDS-a i lica koja, po osnovu pretplatničkog ugovora, koriste usluge telefonije putem VoIP protokola (u daljem tekstu: Pretplatnik). Usluga se na tržištu nudi pod trgovačkim zaštitnim znakom SkyTel.
Opšti uslovi čine sastavni deo pretplatničkog ugovora i u svakom slučaju obavezuju na isti način kao i zaključeni ugovor.
Potpisom Ugovora, Pretplatnik potvrđuje da je saglasan sa svim odredbama Opštih uslova.

Član 2.
TDS i Pretplatnik su dužni da se u izvršavanju međusobnih prava i obaveza, koji proizilaze iz međusobnih odnosa, u svemu pridržavaju usvojenih međunarodnih akata i standarda u oblasti VoIP telekomunikacija, kao i pozitivnih propisa i zakona u ovoj oblasti.

II PODACI O PRETPLATNIKU

Član 3.
U tekst Ugovora obavezno se unose sledeći podaci:
– o identitetu budućeg Pretplatnika, pri čemu pravna lica unose podatke: naziv, odnosno firmu, sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj računa u banci, ime i prezime ovlašćenog lica pravnog lica a preduzetnici pored tih podataka i: ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj osnivača, odnosno vlasnika, dok fizička lica naznačavaju: ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj,
– o uslugama koje se naručuju, pri čemu se unose podaci: broj priključaka za koje se zahteva pretplata, dodatne usluge i drugo. Fizičko lice po pravilu može biti pretplatnik jednog priključka, a o eventualnom zahtevu za više priključaka odlučuje TDS u svakom konkretnom slučaju.
Ugovor mora biti potpisan od strane fizičkog lica, odnosno potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom pravnog lica ili preduzetnika.
TDS zadržava pravo da od ovlašćenog pravnog lica – budućeg Pretplatnika zahteva da podnese ovlašćenje za zaključivanje Ugovora, a od stranih fizičkih i pravnih lica dostavu odgovarajuće garancije.

Član 4.
Pretplatnik se obavezuje da blagovremeno obavesti TDS pisanim putem, a najkasnije 7 dana od dana nastanka promene, o promenama podataka u pretplatničkom Ugovoru i o drugim podacima koji su od značaja za ispunjenje ugovornih obaveza, u suprotnom odgovoran je za štetu nastalu propuštanjem.

Član 5.
TDS će u roku od 72 sata od trenutka zaključenja Ugovora, proveriti podatke o budućem Pretplatniku (odnosno prikupiti podatke o solventnosti budućeg Pretplatnika kao i druge informacije od značaja za zaključenje Ugovora).
TDS ima pravo odbiti Zahtev za zasnivanje pretplatničkog odnosa potencijalnom Pretplatniku. U tom slučaju TDS je dužan da uz usmeno obaveštenje zainteresovanom licu navede razloge zbog kojih je tako odlučeno.

Član 6.
TDS se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka Pretplatnika vezanih za korišćenje Usluga, slobodu i tajnost telefonskih razgovora, u skladu sa važećim propisima.

III ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA

Član 7.
Pretplatnički odnos za pružanje Usluga može zasnovati punoletno i poslovno sposobno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik zaključenjem Pretplatničkog Ugovora, čiji obrazac utvrdjuje TDS (u daljem tekstu: Ugovor).
Prava i obaveze iz Ugovora stupaju na snagu kada TDS aktivira Lične Pristupne Podatke (Registracioni Broj i PIN) dodeljene Pretplatniku za pristup mreži TDS-a odnosno priključenjem terminalne opreme TDS-a na mrežu drugih davaoca usluga.
Ukoliko TDS, iz razloga navedenih u članu 5. Opštih uslova, ne izvrši aktiviranje Usluge u roku od 72 sata od trenutka zaključenja Ugovora, smatra se da Ugovor nije zaključen.

Član 8.
TDS pruža usluge po Klasi 1 shodno članu 18 Pravilnika o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta. TDS se obavezuje da Pretplatniku omogući testiranje kvaliteta i dostupnosti Usluge u trajanju od 7 dana od dana aktiviranja Ličnog Pristupnog Broja Pretplatnika dodeljenog od TDS-a. U periodu testiranja kvaliteta i dostupnosti Usluge Pretplatnik može raskinuti Pretplatnički odnos pisanim putem. Smatra se da je Pretplatnik saglasan sa kvalitetom i dostupnošću Usluge ukoliko nije iskoristio pravo raskida Pretplatničkog odnosa u periodu testiranja kvaliteta i dostupnosti Usluge. Ukoliko Pretplatnik iskoristi pravo raskida ugovora u periodu testiranja i vrati instaliranu terminalnu opremu.

Član 9.
Pretplata za Usluge se obračunava od dana aktiviranja do isteka obračunskog perioda, a zatim za svaki obračunski period korišćenja Usluga.

IV ZAŠTITA LIČNIH PRISTUPNIH PODATAKA

Član 10.

Pretplatnik je obavezan čuvati tajnost svih Ličnih Pristupnih Podataka (Korisnički broj i PIN) koji su mu dodeljeni na korišćenje, te odgovara za njihovu pravilnu upotrebu skladno uputstvima TDS-a.
U slučaju da treća osoba zloupotrebi Lične Pristupne Podatke dodeljene Pretplatniku, Pretplatnik je obavezan podmiriti sve tako nastale troškove prema ispravno ispostavljenom računu TDS-a.
Ukoliko postoji osnovana sumnja da treća osoba koristi Lične Pristupne Podatke i identifikacijske brojeve Pretplatnika bez ovlašćenja TDS će postupiti kao u slučaju gubitka ili krađe istih kako je to predviđeno članom 11. ovih Opštih uslova.

Član 11.
Pretplatnik je dužan odmah prijaviti službi za korisnike TDS-a gubitak ili krađu Ličnih
Pristupnih Podataka telefonom ili mailom obavezno navodeći podatke o identitetu potrebne radi utvrđivanja istinitosti prijave.
Usmenu prijavu o krađi ili gubitku Ličnih Pristupnih Podataka Pretplantik je dužan u roku od
24 sata od usmene prijave potvrditi pisanim putem uz svojeručni potpis ovlašćene osobe za zastupanje.
U slučaju gubitka ili krađe Ličnih Pristupnih Podataka Pretplatnik neće biti odgovoran za plaćanje Usluge korištene nakon što TDS primi pisano obaveštenje Pretplatnika o gubitku ili krađi istih.
TDS neće biti odgovoran Pretplatniku ili tredoj osobi za štetu koja može proisteći usled lažne prijave gubitka ili krađe Ličnih Pristupnih Podataka.

V TERMINALNA OPREMA

Član 12.
Pre aktiviranja tražene usluge, TDS se obavezuje izvršiti stručnu analizu postojećeg telekomunikacijskog sistema Pretplatnika te predložiti adekvatno tehničko rešenje prilagođenja sistema.
Ukoliko je potrebno, a radi realiziranja željene funkcionalnosti, Pretplatnik je obavezan o svom trošku, a od strane stručnog izvođača, izvršiti prilagođavanje svoje telekomunikacione infrastrukture u cilju sticanja uslova za priključenje na terminalnu opremu TDS-a.
TDS ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju oštećenja ili nefunkcionalnosti telefonske infrastrukture Pretplatnika ukoliko je do oštećenja, odnosno nefunkcionalnosti došlo usled neovlašćenih, odnosno nestručno izvedenih radova.

Član 13.
Terminalna oprema koju je Pretplatnik kupio od TDS-a radi omogućavanja korišćenja Usluge u isključivom je vlasništvu Pretplatnika.
TDS je obavezan, u okviru garantnog perioda, redovno održavati terminalnu opremu koja je u vlasništvu Pretplatnika, a u skladu s tehničkim propisima i planovima održavanja za neprekidnu i nesmetanu upotrebu. Po isteku garantnog perioda TDS će, na zahtev Pretplatnika, nastaviti održavanje terminalne opreme pod uslovima dogovorenim u to vreme a određenim dodatnim amadmanom ovog ugovora. Pretplatnik je obavezan omogućiti TDS- u slobodan pristup do prostorije za instalaciju terminalne opreme te dozvoliti slobodan pristup terminaloj opremi za redovno održavanje i deinstalaciju u slučaju prestanka Pretplatničkog odnosa.

IV KORIŠĆENJE USLUGA

Član 14.
Za korišćenje Usluge VoIP telefonije Korisniku Usluge potreban je pristup putem internet veza uz korišćenje posebnih telefonskih centrala ili aparata (IP telefona) koji omogućavaju prenos glasa posredstvom Internet Protokola (IP), ili pristup TDS-u putem javne komutirane telekomunikacione mreže i telefonski aparat koji podržava tonsko biranje.
Usluga VoIP telefonije je dostupna 24 sata dnevno tokom svih dana u godini.

Član 15.
TDS zadržava pravo da zbog radova na mreži ili zbog potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 16.
Pretplatnik je saglasan da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti prenosa glasa putem Internet Protokola preko terminalne opreme priključene na mrežu drugih davaoca usluga, postoji mogućnost da Usluga neće biti dostupna u svako vreme i na svakom mestu.
TDS nije odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posredne, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Usluge. TDS nije odgovoran za štetu koju Pretplatnik ili drugo lice pretrpi u vidu izgubljene dobiti, bez obzira na oblik i stepen krivice TDS-a, ili lica koje nastupa u ime TDS-a za tako izgubljenu dobit.

V CENE I PLAĆANJE

Član 17.
TDS samostalno utvrdjuje cene za korišćenje usluga VoIP mreže i druge komercijalne uslove, u skladu sa svojom poslovnom politikom.
Cene svojih usluga i/ili druge komercijalne uslove korišćenja mreže TDS može u svakom trenutku da izmeni, o čemu unapred i na pogodan način (preko sredstava informisanja, neposrednim obaveštavanjem i drugo) obaveštava Pretplatnike.

Član 18.

Pretplata i cene Usluga kao i sve ostale naknade koje TDS naplaćuje temeljem ovih Opštih uslova utvrđene su cenovnikom TDS-a važećim u vreme korišćenja Usluge (u daljnjem tekstu Cenovnik).
Pretplatnik je dužan da cenu za izvršene Usluge plaća po računu koji se ispostavlja najmanje jedanput mesečno, a koji pored izvršenih usluga od strane TDS-a sadrži i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, doprinosi, takse i dr.) i to u roku koji je naznačen na računu TDS-a. Plaćanje računa se vrši na šalterima pošta, banaka i drugih finansijskih organizacija preko kojih se obavlja platni promet. U slučaju kašnjenja u plaćanju računa Pretplatnik je dužan da plati zakonsku zateznu kamatu.

Član 19.
TDS je ovlašćen menjati Cenovnik te je obavezan objaviti ga i učini dostupnim svojim Pretplatnicima na uobičajen i prikladan način shodno Zakonu.
Ukoliko Pretplatnik po primeni izmenjenih uslova i dalje koristi Usluge i ne uloži prigovor,
smatra se da je saglasan sa promenama. Pretplatnik koji ne želi prihvatiti ugovoreni odnos pod promenjenim opštim uslovima, može ugovor raskinuti pismenim obaveštenjem.

Član 20.
Cenovnikom se mogu predvideti posebni tarifni modeli kao i posebne usluge. TDS može uvesti, promeniti ili ukinuti tarifne modele te pojedine posebne usluge odnosno uslove za njihovu primenu uz prethodno obaveštenje Pretplatnicima, koje će biti učinjeno na uobičajen i dostupan način.

Član 21.
Posebne pogodnosti kao npr. besplatna pretplata i/ili besplatni minuti korišćenja Usluge koje TDS dodeli Pretplatniku za vreme trajanja Pretplatničkog odnosa ne mogu se zameniti za novac.

Član 22.
TDS će ispostavljati Pretplatniku svaki kalendarski mesec račun za obavljene Usluge i sve ostale naknade, plativ na dan dospeća navedenog na računu.
Pretplatnik isključivo snosi sve troškove koji mogu nastati u vezi s plaćanjem računa.
Žalbe u pogledu iznosa računa moraju se podneti TDS-u u pismenom obliku pre datuma dospeća koji je naveden u računu. U suprotnom smatra se da je račun prihvaćen od Pretplatnika.

Član 23.
TDS ima pravo da utvrdi dnevne, nedeljne i mesečne limite u korišćenju usluga, o čemu se Pretplatnik obaveštava prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa.
U slučaju da Pretplanik prekorači utvrdjeni dnevni, nedeljni ili mesečni limit TDS će Pretplanika obavestiti na adekvatan način o prekoračenju limita (telefonskim pozivom ili e- mail-om) kao i o obavezi da izvrši odgovarajuću uplatu. TDS ima pravo da isključi iz mreže pretplatnički broj sve do uplate zahtevanog iznosa.

Član 26.
Ako je korišćenje Usluge od strane Pretplatnika prekomerno ili neuobičajeno puno u poređenju s prosečnim korišćenjem Pretplatnika TDS može pisanim putem zatražiti od Pretplatnika da plati ceo iznos koji je nastao usled korišćenja Usluge u periodu od
prethodnog računa do dana navedenog u pismenom obaveštenju.
Ukoliko Pretplatnik ne plati iznos naveden u obaveštenju u roku od 7 dana po prijemu, TDS ima pravo ograničiti korišćenje Usluge kako bi se umanjio budući dug.
TDS ima pravo uvesti ograničenje troškova za pojedine Pretplatnike radi umanjenja budućeg duga ako postoji osnovana sumnja da Pretplatnik nede biti u mogućnosti ili nema nameru podmiriti svoja dugovanja za pružene Usluge ili da su ispunjeni razlozi u članu 5. ovih Opštih uslova.

Član 27.
Ukoliko zbog propusta Pretplatnika podaci o identitetu Pretplatnika, broj računa te drugi podaci neophodni za pravilno evidentiranje uplate nisu ispravno navedeni u nalogu za plaćanje, TDS neće smatrati da je potraživanje podmireno sve dok Pretplatnik ne dostavi originalni nalog za plaćanje koji je overen od ustanove kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na račun koji je predmet potraživanja. Na dospela a neplaćena potraživanja TDS ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Član 28.
Od trenutka aktiviranja Usluge, smatra se da su svi telefonski razgovori i druge usluge koje se obavljaju preko dodeljenih Ličnih Pristupnih Podatka izvršeni od strane Pretplatnika ili uz njegovu saglasnost i Pretplatnik je u celosti odgovoran za učinjene troškove i dužan je da izmiri sve obaveze nastale korišćenjem Usluge.

Član 29.
Ukoliko Pretplatnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen, može podneti pisanu reklamaciju Korisničkom servisu TDS-a na ispostavljeni račun i to u roku koji je u računu naznačen kao datum dospeća, s tim što je dužan da uplati nesporni deo računa.
TDS je dužan da u roku od 15 dana po prijemu reklamacije obavesti Pretplatnika o tome da li je njegova reklamacija usvojena ili ne, izuzev u slučajevima kada rešavanje reklamacije zahteva duži vremenski period.

Član 30.
TDS nije odgovoran ukoliko preduzeće ili servis, kome je poverena dostava računa, blagovremeno ne dostavi Pretplatniku račun za izvršene Usluge.

Pretplatnik se obavezuje da odmah po isteku uobičajenog perioda za prijem mesečnog računa obavesti TDS o izostanku računa i zatraži duplikat računa ili obaveštenje o visini računa.
Pretplatnik je dužan da, najkasnije do datuma naznačenog na računu za korišćenja usluga u prethodnom obračunskom periodu izmiri svoje obaveze, nakon koga se zaračunava zakonom propisana zatezna kamata za zakasnele uplate. U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveze, TDS će pretplatnički broj privremeno isključiti iz mreže.
Za ponovno uključenje pretplatničkog broja u mrežu naplaćuje se posebna naknada po važećem Cenovniku TDS-a.

VI PRENOS UGOVORA

Član 31.
Prenos korisničkog odnosa s postojećeg na drugog Korisnika nije moguć. Ukoliko dođe do zahteva ove vrste od strane Korisnika, Davalac usluge de raskinuti Ugovor s Korisnikom pod uslovima Ugovora i Opštih uslova poslovanja te sklopiti Ugovor s novim Korisnikom.
Davalac usluge može odbiti sklapanje Ugovora s novim Korisnikom.

VII PRIVREMENA ZABRANA KORIŠĆENJA USLUGE

Član 32.
TDS ima pravo privremeno uskratiti ili ograničiti korišćenje Usluge Pretplatniku ukoliko se tokom Pretplatničkog odnosa utvrdi postojanje bilo kojeg razloga za odbijanje Zahteva, primi prijavu o gubitku ili krađi Ličnih Pristupnih Podataka, ukoliko se pojavi bilo koji od razloga kako je to predviđeno ovim Opštim uslovima, Zakonom ili Pravilnikom.
Privremena zabrana ili ograničenje korišćenja Usluge prestaje po prestanku razloga za privremenu zabranu ili ograničenje korišćenja Usluge.

VIII PRESTANAK PRETPLATNIČKOG ODNOSA

Član 33.
Pretplatnički odnos između TDS-a i Pretplatnika može prestati na osnovu jednostranog pisanog otkaza Pretplatnika, uz otkazni rok od 15 dana. Pretplatnik je u obavezi da izmiri sva dugovanja proistekla iz pretplatničkog odnosa.

Član 34.
TDS može raskinuti pretplatnički odnos ako Pretplatnik ne plati dugovani iznos u roku od 30 dana od dana privremene zabrane korišćenja Usluge, ako TDS naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg razloga za odbijanje Zahteva, ako TDS naknadno utvrdi da su podaci iz Zahteva Pretplatnika lažni ili nepotpuni, ako Pretplatnik povredi neku drugu obavezu iz Pretplatničkog odnosa, u ostalim slučajevima određenima Zakonom i Pravilnikom.

Član 35.
Ako je protiv Pretplatnika pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak, stečajni upravnik dužan je u pisanom obliku obavestiti TDS o pokretanju takvog postupaka u roku od 15 dana od dana njegovog pokretanja.
TDS će preneti Pretplatnički odnos te izvršiti potrebne promene podataka u naslovu Pretplatnika protiv kojeg je pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak samo ako je Pretplatnik podmirio sva svoja dugovanja prema TDS-u, te sva ostala potraživanja TDS-a prema Pretplatniku do trenutka primanja pisanog obaveštenja navedenog u prethodnom stavu.
Ugovor o pretplatničkom odnosu smatra će se raskinutim na dan pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka protiv Pretplatnika ukoliko stečajni upravnik ili likvidator u obaveštenju o pokretanju ovih postupaka istovremeno ne zatraži promenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako ne zatraži prenos ugovora o Pretplatničkom odnosu na način kako je to predviđen ovim Opštim uslovima. Pretplatnik protiv kojeg je pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak dužan je platiti sva potraživanja TDS-a koja nastanu do trenutka zabrane korišćenja Usluge.

Član 36.
U slučaju zabrane prava obavljanja telekomunikacionih usluga, TDS će prestati pružati Uslugu, te danom nastupanja zabrane prestaje Pretplatnički odnos.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.
Smatra se da su sva pismena obaveštenja objavljena na ispravan nači ako ih TDS objavi na web stranici TDS-a na adresi www.skytelsrbija.com ili ih pošalje elektronskom poštom na
e-mail adresu kontaktne osobe koju je Pretplatnik naveo u svom zahtevu za zasnivanje
Pretplatničkog odnosa.
Član 38.
TDS zadržava pravo da, u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i prema svojoj
poslovnoj politici, vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova, o čemu de na odgovarajući način obaveštavati svoje pretplatnike.

Član 39.
TDS i Pretplatnik saglasni su da sporazumno reše sve sporove proizašle iz ili u vezi s Pretplatničkim odnosom, uključujući sporove koji se odnose na tumačenje, primenu ili izvršenje ovih Opštih uslova, a ako to nije moguće nadležan je sud u Beogradu.

Član 40.
Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana 01.01.2007. godine te se primenjuju na sve Pretplatnike koji su zasnovali Pretplatnički odnos nakon tog dana.
Na Pretplatnike koji su zasnovali Pretplatnički odnos do dana objave ovih Opštih uslova isti stupaju na snagu i primenjuju se 15 dana od dana objave ovih Opštih uslova ukoliko Pretplatnik u tom roku ne iskoristi pravo raskinuti Pretplatnički odnos.

[OPŠTI USLOVI UGOVORA TDS rev 20171101]